Annunicatie

De aankondiging van de engel Gabriël Aan Maria dat zij zwanger zal worden van de Heilige Geest en een zoon al baren. De uitleg staat in Lucas 1 vers 26-38. De icoon is meestal op de Koningsdeuren aangebracht.

Grootte 28 x 35 cm

Moeder Gods met Kind

Dit type icoon heet gewoonlijk “Madonna della Consolatione” Moeder Gods van de vertroosting en is waarschijnlijk af te leiden van het Byzantijnse Hodegetria-type (ofschoon het Kind op de rechterarm
Van zijn moeder zit). Het kan ook stammen uit de Kretensisch- Venetiaanse school. Overigens is dit type in Oost en West zeer verspreid.

Grootte 28x 35 cm

Christus Pantokrator

60 Chritus PantokratorDeze icoon is in het Puschkin museum in Moskou tentoongesteld. Stamt uit de laat Byzantijnse tijd. De oorspronkelijke grootte is 124 x 80 cm. Christus staan afgebeeld met een fraai versierde bijbel in zijn linkerhand en heeft de rechterhand in een zegenend gebaar.
Grootte 20 x 27 cm

Moeder Gods Jeroesalimskaja

01 MG JerusalimskajaDe oer icoon, die het werk van de evangelist Lucas zou zijn geweest, kwam in 455 van Jeruzalem naar Constantinopel, van daar uit naar Kiev. Vorst Vladimir gaf de icoon aan de inwoners van Novgorod ten geschenke toen ze Christen waren geworden. Nadat hij Novgorod had onderworpen nam in 1571 Iwan de Verschrikkelijke dit Moeder Godsbeeld als buit mee naar Moskou.
Grootte: 27 x 35 cm

Triniteit

05 TriniteitDe Triniteit ofwel de Drievuldigheid is een afbeelding die stamt uit het Oude Testament. Uit het boek Genesis hoofdstuk 18 vers 1-5. De afbeelding toont drie gelijke engelen, gegroepeerd rond de tafel. Zij stellen de Vader, de Zoon en de Heilige geest voor. Soms staan ook Abraham en Sara afgebeeld.
Grootte: 28 x 35 cm

De Opstanding

2038_anastasisVoor het van boven vallende licht staat de gestalte van de verrezen Christus boven de afgrond van de duisternis, waar de gebroken deurvleugels en het sluitwerk nog zichtbaar zijn. Christus heeft de voorvaderen en de koningen van het Oude Testament, die achter hem staan, als eerste uit het voorgeborchte bevrijd, evenals Eva. Als laatste trekt Christus Adam in het licht der genade. Boven zweven de engelen met het kruis en de martelwerktuigen in hun handen.

Grootte: 28 x 35 cm.

De Aartsengel Michaël

1038a_michaelNaar alle waarschijnlijkheid maakte deze icoon deel uit van een Deësis. De titel “Grote aanvoerder van de hemelse legerscharen” duidt op de rang van de aartsengel in de hemelse hiërarchie. Het cryptogram op de globe betekent “Christus de rechtvaardige rechter”. De schildering is typisch Byzantijns door het diepte-effect en het licht op de vormen door middel van een fijn netwerk van witte lijnen.

Grootte: 27 x 35 cm.

De Opstanding

icoon066_vDe oorspronkelijke icoon wordt bewaard in het Byzantijns museum in Corfu-stad. Christus tilt Jozef aan zijn arm uit de Hades. Maria, de koningen van Israël en Johannes de Doper kijken toe. Op Anastasis iconen worden duivels vaak afgebeeld als kleine, zwarte menselijke wezens met vleugels en opstaande haren, die door een engel in de Hades worden gestraft.

Grootte: 28 x 34 cm.

Moeder Gods Jerusalimskaja

icoon063_vDe oericoon, die het werk van de evangelist Lucas zou zijn geweest, kwam in 455 van Jeruzalem naar Constantinopel, en van daaruit naar Kiev. Vorst Vladimir gaf de icoon aan de inwoners van Novgorod ten geschenke toen ze christen waren geworden. Nadat Ivan de Verschrikkelijke Novgorod had onderworpen nam hij deze icoon in 1571 als buit mee naar Moskou.

Grootte: 27 x 34 cm