Moeder gods ‘Axion Est’

20-IMG_2259De iconografie van deze icoon is een variant op de Moeder Gods van Kykkotissa en is gebaseerd op een wonder. In de 8e eeuw, ten tijde van het iconoclasme van Keizer Leo III, heeft een soldaat de icoon met een zwaard toegetakeld, waarna er bloed uit de icoon vloeide. De soldaat vluchtte uit berouw naar de berg Athos, maar de icoon kwam over het water achter hem aan. Toen de soldaat de icoon op het strand vond, bracht hij die over naar de hoofdkerk van de Athoskloosters, waarna het bloeden stelpte.
Uit dankbaarheid hieven de aanwezige monniken het ‘Axion Est’ aan.

Grootte: 29 x 37 cm.

De geboorte van Christus

De geboorte van ChristusOp de bovenrand staat in het Kerk-Slavisch
“De geboorte van onze heer Jezus Christus”
Op de icoon staan verschillende scenes rond de geboorte die de laat middeleeuwse Russische iconografie volgen. Centraal staat de aanbidding van de drie wijzen uit het Oosten, zij houden hun gaven zoals goud, wierrook en mirre in hun handen. De os en de ezel verwijzen naar Jesaja 1 vers 3.
Rechtsboven staan twee engelen en daaronder twee fluit spelende herders. Rechtsonder de wassing van het kind en links onder Jozef met tegenover zich een oude herder die hem toespreekt.
Grootte 28 x 35 cm.

Het Heilig Mandylion

Het Heilig MandylionHet heilig Mandylion is een zeer geliefde voorstelling in de Orthodoxe kerk en gaat terug op het thema “Niet door mensenhanden” gemaakte icoon. Tijdens het leven van Christus op aarde zou de zieke koning Abgar van Edessa Christus gevraagd hebben om te komen om hem te genezen. Christus ging niet zelf naar Edessa, maar drukte een doek tegen zijn gezicht. Deze doek, waarop een afdruk van zijn gelaat zichtbaar was, zond hij naar de Koning, die door die doek genas.
Grootte: 24 x 29 cm

Nieuw Testamentische Triniteit

Nieuw Testamentische Triniteit Rusland 19e eeuwDeze icoon van de Drie Eenheid werd geschilderd volgens het Nieuwe Testament en wel op basis van Lucas 22 vers 69, “Maar van nu af aan zal de Mensenzoon zijn gezeten aan de rechterhand van de kracht Gods”. Op een serafijnentroon zit rechts de Vader en links van hem Christus die het evangelieboek in zijn linkerhand houdt en met de rechter het kruis vasthoudt. In de vier hoeken zijn de vier evangelisten symbolisch weergegeven. Mattheus als gevleugelde mens, Marcus als de leeuw, Johannes als de adelaar en Lucas als de stier.
Grootte: 27 x 35 cm.

Moeder Gods van Vatoped

Moeder Gods van VatopedHet icoon van de Moeder Gods van Vatoped, genoemd “Vreugde”of “Troost”is een beeld van de heilige maagd uit het klooster van Vatoped op de berg Athos.
Er zijn een gelijke icoon bekend in het vrouwenklooster van Tavolzhank in Voronesh en in het vrouwenklooster van de Herrijzenis in St. Petersburg.

Grootte 28 x 35 cm

Moeder Gods Moldavskaja

Moeder Gods MoldavskajaDe Bloeiende van Moldau. De naam verwijst naar Moldavië in Roemenië.
De icoon verwijst naar het apocriefe verhaal van de uitverkiezing van Jozef als bruidegom van Maria door het “Wonder met de staven” De voorstelling komt slechts zeer zelden voor.

Grootte: 28 x 35 cm

Annunciatie

19-IMG_2411-1Deze icoon is onderdeel van de koningsdeuren in de St. Charalambios kapel in de Geboortekerk van Arbanassi. Het is een eenvoudig geschilderde icoon in felle kleuren op een donkerblauwe achtergrond, waarop de engel Gabriël en Maria op een wolk zijn afgebeeld. Op de icoon staat het jaartal vermeld waarin de deuren zijn geschilderd.

Grootte: 29 x 37 cm.

De Opstanding

19-IMG_0806In het midden staat de gestalte van Christus in een stralend wit gewaad. Hij staat boven de afgrond van de duisternis, waar de gebroken deurvleugels en het hang- en sluitwerk nog zichtbaar zijn.
Christus heeft de voorvaderen en de Koningen van het Oude Testament, die achter hem staan, als eerste uit het voorgeborchte bevrijd, evenals Eva. Als laatste trekt Christus Adam in het licht der genade.

Grootte: 28 x 35 cm.

Het allesziende oog van God

10.044a-Alles-ziende-oogDe icoon is streng geometrisch opgebouwd, op alle ringen staan in het Kerk-Slavisch inschriften op een witte ondergrond, verwijzend naar de afgebeelde figuur. In de middelste ring staat Christus Emmanuel, in de tweede ring vier ogen, neus en mond, “Het alziend oog”. In de derde ring Maria Orante en in de grootste ring de seraphs en de cherubijnen. In de vier hoekringen staan de vier evangelisten afgebeeld met in de ringen teksten verwijzend naar elk van hen. In de middelste ring boven staan God de Vader afgebeeld en in de buitenste ring daarvan de serafs en cherubijnen.

Grootte: 27 x 35 cm.

Aartsengel Michaël

6.040b-ArchistrateegDe Archistrateeg “Wie is als God” luidt de vertaling van Michaël, bij het Laatste Oordeel wikt en weegt hij de zielen, als heraut uit de Apocalyps. “Toen zag ik een engel nederdalen uit de hemel. Hij had groot gezag en de aarde straalde van zijn heerlijkheid en hij riep: Gevallen is Babylon de grote stad, het is een woonplaats van duivels geworden” (Openbaringen 18 vers 1 en 2).

Grootte: 27 x 35 cm.