Intocht in Jeruzalem

icoon080_vCentraal op deze icoon rijdt Christus op een paardje naar Jeruzalem. De apostelen onder leiding van Petrus volgen hun meester. Op de voorgrond spreiden kinderen kleding en takken op de grond, de takken komen uit de boom in het midden. Rechts komen inwoners van Jeruzalem om Christus te begroeten. De beschrijving staat in Johannes 12 vers 12-15, in Matthéüs 21 vers 1-11 en in Lucas 19 vers 28-40.

Grootte: 27 x 34 cm.

De Opstanding van Christus

Opstanding van ChristusGestalten in weidse gebaren, die innerlijke bewogenheid verraden, bestonden al in de Paleologentijd. Op de verwoeste poorten van de onderwereld staand, buigt Christus zich naar Adam, die hij uit het graf omhoog trekt. Eva bidt met verhulde handen om verlossing voor haarzelf en degenen die achter haar staan. Aan de andere kant voert Johannes de Doper de oudtestamentische koningen en voorvaderen aan. De icoon is oorspronkelijk geschilderd door Michaël Damaskinus.

Grootte: 40 x 27 cm.

Anastasis

AnastasisIn de Oosters-orthodoxe kerk wordt de opstanding van Christus bij uitstek door de nederdaling ter helle uitgebeeld. Christus heeft de poorten van de hel verbrijzeld, hij houdt het kruis in zijn linker hand. Met zijn rechterhand trekt hij Adam als eerste uit de Hades omhoog. Links boven staat o.a. Koning David en Koning Salomon, Daniël en Johannes de Doper. Rechts o.a. Eva en Mozes. Onder Christus is de Hades voorgesteld als een donkere ruimte met daarin de verbrijzelde deuren en onderdelen van het sluitwerk.

Grootte: 33 x 26 cm.

Elia Hemelvaart

Elia HemelvaartOnder de vurige wolken, waarin Elia op een door meerdere paarden getrokken wagen ten hemel vaart, zijn scènes uit zijn leven afgebeeld. Rechtsonder ligt Elia, wachtend op zijn dood, op een rustbed waar een engel hem nieuwe levensmoed inspreekt. Links zijn leerling Elisa, die met uitgestrekte handen naar Elia staat afgebeeld.

Grootte: 28 x 35 cm

Moeder Gods Jeroesalimskaja

Moeder Gods JeroesalimskajaDe oericoon, die het werk van de evangelist Lucas zou zijn geweest, kwam in 455 van Jeruzalem naar Constantinopel, van daaruit naar Kiev. Vorst Vladimir gaf de icoon aan de inwoners van Novgorod ten geschenke toen ze christen waren geworden. Nadat hij in 1571 Novgorod had onderworpen nam Iwan de Verschrikkelijke dit Moeder Godsbeeld als buit mee naar Moskou.

Grootte: 27×35 cm

Noli me tangere

Noli me tangereMaria van Magdala herkent Jezus in de tuin na zijn opstanding en zegt in het Hebreeuws “Rabbouni” (meester). Jezus zegt: “Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn Vader.” Bij de grot is het lege graf met de grafwindsels waarin het lichaam van Christus was gewikkeld. Johannes 20 vers 1-18.

Grootte: 42×28 cm

Intocht in Jeruzalem

Intocht in JeruzalemCentraal op deze icoon rijdt Christus op een paardje naar Jeruzalem. De apostelen onder leiding van Petrus volgen hun meester. Op de voorgrond spreiden kinderen kleding en takken op de grond, de takken komen uit de bomen in het midden. Rechts komen inwoners van Jeruzalem om Christus te begroeten. De beschrijving staat in Johannes 12 vers 12 – 15, in Matthéüs 21 vers 1 – 11 en in Lucas 19 vers 28 – 40.

Grootte: 41×30 cm

Opwekking van Lazarus

Opwekking van LazarusHet grootste wonder dat Jezus voor de ogen van zijn leerlingen en vele aanwezigen verrichtte, was het weer tot leven wekken van Lazarus, die al drie dagen in zijn graf lag. Deze gebeurtenis werd al in de eerste Christengemeenten gevierd als voorafbeelding van de verrijzenis van Christus zelf. De icoon straalt ondanks de vele afgebeelde personen rust uit en leidt de blik naar Christus, wijzend met zijn arm naar de uit de dood opgewekte Lazarus.

Grootte: 42×28 cm

Verheerlijking op de berg Tabor

Verheerlijking op de berg TaborSinds de 6e eeuw is deze voorstelling één van de grootste feestdagen van de Oosters-orthodoxe kerk. De icoon toont het gebeuren dat staat beschreven in Matthéüs 17 vers 1 – 13, in Marcus 9 vers 1 – 12 en in Lucas 9 vers 28 – 36. Christus staat in een stralend licht op de berg, rechts staat Mozes en links Elia. Onder, knielend, de apostel Petrus die naar Christus wijst, daarnaast de apostel Jacobus en Johannes.

Grootte: 41×28 cm

Geboorte van Christus

Geboorte van ChristusChristus ligt in een voerbak in de grot. De moeder Gods ligt op een rustbed. Linksonder krijgt het kind zijn eerste bad. Daarnaast zit Jozef in gepeins verzonken met een herder tegenover zich. Linksboven de drie Wijzen te paard, wijzende op de ster van Bethlehem. Boven de grot de hemelse legerscharen prijzende God. Rechts verkondigt een engel de geboorte aan de herders. Lucas 2 vers 1-20.

Grootte: 38×48 cm